Джудо - спорт за всички възрасти!

ПРОЕКТ „Най- добрият замисъл, над който някога ще работиш си самият ти!“

Партньорски организации - СК "Топалов"-България / СК "Цемент"-Сърбия / “ATIC” – Румъния. Участниците в проекта  ще бъдат 45 човека (42 младежи и 3 ръководители),  на възраст между 15-20 години.
Целите на младежкия обмен са : • Да се даде възможност за обмяна на опит между участващите младежи, в различните практики на здравословен начин на живот;
• Чрез методите на неформалното образование да се усвоят специфични знания и умения по въпросите на здравословното хранене, спорта и превенцията на различни зависимости.
• Промотиране на здравословния начин на живот, като превантивен метод за преодоляване на негативни обществени явления;
• Формиране на положителни нагласи на младите хора към дейности в областта на спорта, здравословното хранене и природосъобразния начин на живот;
• Стимулиране на гражданската активност на младежите чрез информиране за възможностите на Европейските програми, насочени към младите хора.
• Насърчаване на сътрудничеството между младежките и спортните организации за утвърждаване на здравословен начин на живот сред младите хора
• Опознаване на другата култура-чрез диалог и обмен на културни традиции на различните етноси.
Очакваните резултати са:
• Придобиването на умения и компетенции за пълноценен, здравословен и социално отговорен начин на живот
• Усвояването на умения за безопасно поведение и избягване на рискови за здравето практики.
Този проект кореспондира директно с интересите и необходимостите на младите хора от малките населени места за водене на здравословен живот, за придобиването на нови и различни умения. В резултат на това ще се  повиши  нивото на лична заинтересованост относно разглежданата проблематика, ще се достигне до идеята за превенция на различни видове зависимости и антисоциално поведение.